ททท. จัดกิจกรรม เท่ียวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ

ร่วมกับกลุ่มแฟนคลับเป๊ก ผลิตโชค

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะองค์กรหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ประเทศไทย ได้วางกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางใน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีไทย (Unique Local Experience) และสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย ร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสานึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว

ร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการ สร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว โดย ททท. ได้สร้างสรรค์กิจกรรมในโครงการเที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลก เลอะ เพื่อเป็นลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้ลดลง พร้อมๆ กับการมุ่งประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแส การท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ให้นักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะ ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการทากิจกรรมทางการท่องเที่ยว

ททท. ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม “ Amazing ไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ ” แนวคิดการ ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ( Responsible Tourism ) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งน้ี ททท. ได้ร่วมกับกลุ่มแฟน คลับของศิลปิน เป๊ก ผลิตโชค ทากิจกรรมหาดสวยด้วยมือนุช โดยนากลุ่มแฟนคลับ เป๊ก ผลิตโชค และคนในพื้นที่ ตาบลแสนสุข พ่อค้า แม่ค้าบริเวณชายหาดบางแสน จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้มีการ แบ่งกลุ่มเดินขบวนรณรงค์ลดโลกเลอะ รวมทั้งกิจกรรมเรียนรู้การถักอวนในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณชายหาดวอนนภา-ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

นางป่ินนาถ เจริญผล ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานพัทยา กล่าวว่า “ททท. ร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยว เพื่อรณรงค์ปลุก จิตสานึกให้ นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม และได้ต้ังเป้าท่ีจะลดการใช้พลาสติกใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะการลดขยะพลาสติกท่ีใช้คร้ังเดียวทิ้ง (Single-use plastics) อาทิ หลอด กล่อง อาหาร รวมทั้งลดการสร้างขยะอื่นๆ โดยส่งเสริมการใช้วัสดุสาหรับทดแทนพลาสติกและภาชนะที่สามารถใช้ซ้าได้ เช่น การใช้ถุงผ้า กระบอกน้า เพ่ือไม่สร้างภาระในการกาจัดขยะให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน”