• 2 April 2019 at 14:46

“Honda RUN We Share Wheelchair”

  ฮอนด้า จัดวิ่งการกุศล

   ระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา       

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม จัดวิ่งการกุศล “Honda RUN We Share Wheelchair” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งโรงงานและฐานการผลิตแห่งแรกของฮอนด้า โดยเชิญชวนพนักงาน ผู้จำหน่าย สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ร่วมวิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ไปจัดซื้อเตียง รถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

นอกจากนี้ ฮอนด้ายังได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานและฐานการผลิตแห่งแรกของฮอนด้า ฮอนด้าได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งของ ที่จำเป็นให้กับน้องๆ เยาวชน ล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านคู้คด อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ซึ่งฮอนด้าได้ร่วมกับ สสนก. และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการติดตั้งระบบโทรมาตรและห้องปฏิบัติการ (War Room) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง”

“สำหรับกิจกรรม ‘Honda RUN We Share Wheelchair’ งานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของเรา ในการเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการ

เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระการดูแลที่มากขึ้น จากกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปจัดซื้อเตียง รถเข็น และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่างๆ สำหรับผู้ป่วย เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการแสดงออกถึงพลังและความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกภาคส่วน ทำให้ในวันนี้มีผู้มาร่วมวิ่งกับพวกเรากว่า 1,800 คน และมียอดบริจาครวม 1,000,000 บาท”

 

   สำหรับ “Honda RUN We Share Wheelchair” กิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 โดยแบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีจุดปล่อยตัว จุดสิ้นสุดและพื้นที่เวทีกิจกรรมอยู่ในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ที่ฮอนด้ามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป